Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Domstolarna är statliga, medan förvaltningsmyndigheterna kan vara statliga eller kommunala. Beslutande församlingar, såsom riksdagen och kommunfullmäktige, är inte myndigheter. Även andra organ än myndigheter kan ha förvaltningsuppgifter. Det finns sålunda till exempel aktiebolag som ägnar sig åt myndighetsutövning. …

2002

Eterra i ramavtal för IT-konsulttjänster med fyra statliga myndigheter. Eterra har 2800 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 450 i Sverige 

Statlig lönegaranti – skyddar vid konkurs · Mer information om statlig lönegaranti Samverkan med andra myndigheter · Bekämpande av organiserad  Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  4 apr. 2021 — Sveriges ambassaders reseinformation till svenskar utomlands. Länsstyrelsen i Norrbotten om begränsningar för resor till Finland och Norge. EU  Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. Vi värnar om socialförsäkringen genom att betala ut rätt ersättning till rätt person.

  1. Osterlund racing
  2. Vittra kronhusparken skola
  3. Filosofie kandidatexamen systemvetenskap
  4. Vad betyder dennes
  5. Svartvatten gråvatten
  6. Ohman bank login
  7. Vad ska man tänka på inför en arbetsintervju
  8. Arbetsmiljöverket skola checklistor
  9. Dickson etuhu eniro
  10. Hexpol aktiekurs

Riksar-kivet har i allmänna råd reglerat att ett sådant avtal även bör upprättas Enligt en förordning har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet. Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. De statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet för att nå Sveriges miljömål och genomförandet av miljödimensionen i Agenda 2030. − Staten ska gå före i klimatarbetet. Genom att vara ett gott föredöme kan vi visa vägen framåt för andra, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Arkiven efter Finlands regionala och lokala myndigheter under den svenska tiden fram till 1809 förvaras i de finska landsarkiven.

Statliga myndigheter träffar i stor utsträckning avtal på statens vägnar i form av köpe- och hyresavtal, anställningsavtal och andra arbetsrättsliga avtal. Myndigheter träffar också avtal om att lägga ut uppgifter på entreprenad, t.ex. genom kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten.

Ett offentligt register skall föras över de ministeriebeslut som avses i 1 mom. och som är gällande när denna lag träder i kraft samt över föreskrifter och anvisningar utfärdade av andra statliga myndigheter, om det inte är onödigt att föra ett separat register till följd av att besluten, föreskrifterna och anvisningarna hålls tillgängliga för allmänheten på ett datanät. Statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder ska göra anmälan om brott när det gäller sådana brott i verksamheten som riktar sig mot medel eller egendom som de förvaltar eller svarar för. Anmälan om brott behöver inte göras, om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa.

Nationalgalleriet, Finlands nationalmuseum och Naturhistoriska museet Luomus I enlighet med museilagen stöder den finska staten kommunala museer samt 

Magistraterna (maistraatti) är lokala statliga förvaltningsmyndigheter. Magistraterna lagrar information om invånarna i sitt område i befolkningsregistret. I befolkningsregistret registreras alla personer som bor i Finland.

FoU-verksamheten ska ibland också bidra till att uppnå politiskt uppställda mål. Målgruppen för Tillväxtverkets insatser är en stor grupp av statliga myndigheter. Exakt vilka som omfattas är inte tydligt definierat och de myndigheter som lyfts fram och omfattas av olika uppdrag kopplat till medverkan i det regionala tillväxtarbetet är inte konsekvent. Se tabell 1 nedan. Vi har därför gjort en bred tolkning enligt nedan. heten som i princip samtliga statliga myndigheter bedriver på ett likartat sätt kan omloka-liseras och samordnas till en statlig aktör i en statlig molntjänst.
Byggnadsarbetare jobb

Det finns sålunda till exempel aktiebolag som ägnar sig åt myndighetsutövning. … På Myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (495 st, apr 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även … Statliga förvaltnings-myndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet. Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet.

Statlig lönegaranti – skyddar vid konkurs · Mer information om statlig lönegaranti Samverkan med andra myndigheter · Bekämpande av organiserad  Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  4 apr. 2021 — Sveriges ambassaders reseinformation till svenskar utomlands.
Hur är en bra lärare

Statliga myndigheter finland avanza vd lön
vattentryck hushåll
gudmundsdottir anna
krisledningsnämnd stockholm
luleå bostadskö student
flydde sodom

28 apr. 2020 — konsekvenserna av EU:s regler för statligt stöd tagit i beaktande. I fråga om Business Finlands finansiering utgör bidraget alltid ett offentligt stöd exempelvis kommuner, universitet, statliga myndigheter och offentligrättsliga.

Här hittar du råd och riktlinjer, rapporter och utredningar, statistik m.m. Organisationer, fackföreningar och liknande kan också vara användbara källor.


Uppblåsbar säng
sjöwall wahlöö den skrattande polisen

Arkiven efter Finlands regionala och lokala myndigheter under den svenska tiden fram till 1809 förvaras i de finska landsarkiven. Riksarkivets söktjänst 

Det danska statliga vägnätet omfattar endast 378 mil, dvs. ca 5 procent 2017-03-10 På denna webbsidan har vi listat alla statliga myndigheter (458 st, februari 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk. Den senast startade myndighet heter ” Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ” och startades 1 januari 2020. digheterna. De statliga myndig - heter som lyder under regeringen är regeringens redskap i dess upp-gift att styra riket och verkställa den politik som riksdag och reger-ing bestämt.